Konto Przekorzystne biznes z premią do 2000 zł od Pekao SA

Uczestnikiem promocji może zostać podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną.

Promocja ważna od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. włącznie.

Zakończenie promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników promocji w okresie jej trwania, w związku z uczestnictwem w promocji.

0 zł za Konto Przekorzystne Biznes

1. Warunkiem zwolnienia z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes jest spełnienie poniższych warunków w czasie trwania promocji:

a) podpisanie z Bankiem umowy o nowy rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz o kartę debetową Mastercard wydaną do tego rachunku;

b) wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i zaakceptowanie regulaminu

2. Za spełnienie tych warunków Bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym

została zawarta umowa tego konta. Po zakończeniu powyższego okresu, opłata będzie pobierana w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes.

3. Z promocji wyłączone są firmy, które na dzień 28 lutego 2023 r. posiadały aktywne Konto Przekorzystne Biznes lub inny rachunek firmowy w Banku.

Jak zarabiać?

1. Do 600 zł jako 3% zwrotu (max. 100 zł miesięcznie) z transakcji bezgotówkowych (nie dotyczy polecenia

przelewu) na min. 500 zł miesięcznie wykonanych aplikacją PeoPay lub kartą debetową Mastercard wydaną do rachunku Konto Przekorzystne Biznes w złotych otwartego w ramach niniejszej promocji. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki.

Premia będzie naliczana za transakcje w każdym kolejnym z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.

2. Do 600 zł (100 zł miesięcznie) za zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy Banku

Pekao S.A. i przyjęcie płatności na sumę minimum 1 000 zł miesięcznie z terminala POS Banku Pekao S.A. na Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Premia będzie naliczana w każdym kolejnym z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą

w następujących branżach:

– biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z),

– kantory (PKD 66.12Z),

– lombardy (PKD 64.92Z),

– agencje towarzyskie (PKD 96.09Z),

– kasyna (PKD 92.00Z),

– sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z),

– produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

3. 800 zł jednorazowo za zawarcie w okresie trwania promocji pierwszej umowy o kredyt / pożyczkę Banku Pekao S.A. lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring i spełnienie warunków, w zależności od produktu:

*** uruchomienie kredytu/ pożyczki na kwotę min. 100 000 zł z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych lub

*** wykonanie przelewu z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na rzecz Pekao Leasing

tytułem spłaty raty leasingowej, w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych lub

*** otrzymanie minimum 2 uznań na rachunek Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności

w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes

Wypłata premii:

Premia zostanie wypłacona w terminie:

a) miesięczna premia do 100 zł – do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącukalendarzowym, w którym zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe aplikacją PeoPay lub kartą debetową Mastercard do konta (przez 6 miesięcy )

b) miesięczna premia 100 zł – do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącukalendarzowym, w którym zostanie przyjęta płatnośc na kwotę min. 1 000 zł na KontoPrzekorzystne Biznes w złotych z terminala POS Banku Pekao S.A. (przez 6 miesięcy )

c) jednorazowa premia w wysokości 800 zł za pierwszy produkt kredytowy – do ostatniego dnia miesiącakalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym została zawarta pierwsza umowa o kredyt / pożyczkę Banku Pekao S.A. lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring i spełnienie – stosownie do posiadanego produktu – warunków.

Bank wypłaci premię na rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków promocji określonych w Regulaminie o ile w dacie naliczenia premiirachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych będzie aktywny i umowa o ten rachunek nie będzie w trakcie rozwiązania lub wypowiedzenia lub odstąpienia oraz nie zostały wycofane zgody o których mowa powyżej. Wartość otrzymanej premii stanowi przychód podatkowy z działalności, który trzeba rozliczyćwedług właściwych dla siebie zasad opodatkowania. Można skorzystać z promocji tylko raz. Rozwiązanie umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych i ponowne jej zawarcie nie uprawnia klienta do powtórnego przystąpienia do promocji.

Dodaj komentarz