350 zł za otwarcie konta + nawet 1000 zł w innych promocjach od Citi Banku

Oferta obowiązuje od 10 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie później niż do 19 kwietnia 2023 r., otworzą konto osobiste typu CitiKonto.

Z Oferty wyłączone są:

osoby, które po dniu 31 grudnia 2020 r. posiadały w banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy (dotyczy również wszystkich Współposiadaczy konta)

obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki

osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku

osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych

osoby będące pracownikami Citibank Europe

osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących z bankiem przy organizacji oferty, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób.

Zdobądz aż 5 nagród!

Każdy, kto otworzy konto oraz podczas zawierania umowy wyrazi zgodę na:

a) Przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach,

b) Telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, oraz nie zmieni ww. dyspozycji do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym otwarto konto, otrzyma nagrodę o wartości 20 PLN.

Nagroda nr 1 zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu w którym otwarto konto.

Każdy , kto otworzy konto oraz do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto dokona minimum 3 transakcje BLIK na łączną kwotę minimum 300 zł rozumianych jako:

a) BLIK – transakcja bezgotówkowa przeprowadzona w ramach systemu BLIK wymagająca wprowadzenia kodu BLIK

b) Przelew na telefon BLIK – polecenie przelewu krajowego w złotych lub polecenie przelewu wewnętrznego w złotych realizowane w ramach systemu BLIK, otrzyma nagrodę o wartości 120 PLN .

Nagroda nr 2 zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto.

Każdy, kto otworzy konto oraz do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym otwarto konto spełni jeden z poniższych warunków:

a) Otrzyma na konto przynajmniej jedną wpłatę z tytułu wynagrodzenia w wysokości minimum 2 000 PLN,

Przez wypłatę wynagrodzenia należy rozumieć wpływ :

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/marynarskich/ wojskowych; umów o dzieło/zlecenia dokonanego bezpośrednio na konto przez pracodawcę / zleceniodawcę

2. Emerytury lub renty i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na konto przez organ wypłacający świadczenie

3. Stypendium dokonanego bezpośrednio na konto przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie

4. Świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na konto przez organ wypłacający świadczenie

5. W przypadku osób samozatrudnionych przelew z konta firmowego.

Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków należących do uczestnika promocji ani w Citibanku ani w żadnym innym banku .

Bank zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty nagrody jeśli nie zostaną spełnione powyższe warunki

b) Wykona za pośrednictwem modułu Citi Kantor zlecenia walutowe na łączną kwotę 2 000 PLN lub jej równowartość w innej walucie otrzyma nagrodę o wartości 120 PLN.

Zlecenie walutowe oznacza złożone przez uczestnika zlecenie zawarcia transakcji natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową . Waluta bazowa to waluta, w której posiada środki pieniężne. Waluta docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne.

Nagroda nr 3 zostanie przekazana przez Bank na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto.

Każdy kto, otworzy konto oraz otrzyma od banku łącznie nagrodę nr 2 i nagrodę nr 3, otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 90 PLN.

Nagroda nr 4 zostanie przekazana przez bank na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie wypłacona nagroda nr 3.

Pierwszych 1000 osób, które po dniu 1 stycznia 2020 r. nie posiadali w banku głównej karty kredytowej Citibank oraz otworzą konto i :

a) W okresie obowiązywania oferty zawnioskują o wydanie karty płatniczej – głównej karty kredytowej Citibank na stronie internetowej www.citibank.pl, w ramach kampanii telefonicznej i SMS-owej lub w oddziale banku

b) Zawrą z bankiem umowę o dowolną główną kartę kredytową z oferty Banku i aktywują kartę, przez cztery kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu, w którym wydano kartę otrzymają na konto zwrot w wysokości 1% łącznej sumy transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym zarówno karta debetową jak i główną kartą kredytową, przy czym nie więcej niż 25 zł miesięcznie.

Nagroda nr 5 zostanie przekazana na konto uczestnika nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełni warunki.

Do nagród liczone są tylko transakcje, które nie są transakcjami zwróconymi.

Uczestnik jest uprawniony do otrzymania każdej nagrody jednorazowo.

Za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową

Za wypłaty z bankomatów Citii i 4 wypłaty z innych bankomatów

Za przelewy krajowe i 3 pierwsze przelewy Express Elixir

Dodatkowo:

Za otwarcie karty kredytowej i spełnienie warunków promocji

Zarejestruj się w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile, aby otrzymać 300 zł. Przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową realizuj płatności na kwotę min. 300 zł miesięcznie. Doładowanie punktów nastąpi po 3 miesiącu kalendarzowym.

Kolejne 600 zł otrzymasz, jeśli zgarniesz punkty o wartości 300 zł, o których mowa powyżej, a dodatkowo w 4-9 miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia umowy wydasz min. 300 zł miesięcznie.

Płacąc kartą do konta i kartą kredytową otrzymasz 1% zwrotu , max 100 zł

POŁĄCZ PROMOCJĘ I OTWÓRZ KONTO JUŻ TERAZ

Dodaj komentarz