Zgarnij do 650 zł z kontem Jakże Osobistym w Alior Bank.

Gwarantowane 400 zł za otwarcie konta Jakże Osobistego w Alior Banku + 200 zł na zakupy w postaci bonów i 50 zł za otwarcie konta sposobem „na selfie”.

Kto może skorzystać z promocji ?

Sprzedaż premiowa obowiązuje od 1.03.2023 r. do 30.04.2024 r. (termin ten uwzględnia okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Oferta jest skierowana do nowych Klientów, czyli osób, które w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie posiadały Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku. Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, konta w Kantorze Walutowym Banku nie wyklucza Uczestnika ze Sprzedaży premiowej.

Jak skorzystać?

NAGRODA I STOPNIA

1) Złóż wniosek o zawarcie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą w okresie od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

2) Podczas składania wniosku o zawarcie umowy o konto wyraź zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz zgody na otrzymywanie od Alior Banku S.A. informacji marketingowych z użyciem:

a. wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, bankowość elektroniczną, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe),

b. połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR), i nieodwołanie tej zgody do dnia przekazania przez Bank Nagrody.

3) Zawrzyj umowę o konto oraz umowę o kartę płatniczą w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

4) Aktywuj przynajmniej 2 korzyści w koncie jakże osobistym w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o konto

5) Nie wypowiadaj i nie odstępuj od umów o konto i kartę do dnia przekazania przez Bank nagród.

6) Nagrodę o wartości 50 zł otrzymasz po zawarciu umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą przez proces videoselfie lub w aplikacji mobilnej.

7) Uczestnik, w trakcie obowiązywania sprzedaży premiowej, może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę o wartości 50 zł.

8) Nagroda zostanie przekazana na konto jakże osobiste do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki.

9) Niespełnienie warunków otrzymania Nagrody I stopnia nie ma wpływu na możliwość otrzymania Nagród II stopnia.

NAGRODA II STOPNIA

1. Warunkami koniecznymi do otrzymania Nagrody II stopnia o wartości 50 zł jest spełnienie w danym miesiącu kalendarzowym następujących warunków:

a) Wykonanie przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą wydaną do konta jakże osobistego na dowolną kwotę

b) zalogowanie się do aplikacji mobilnej.

2. Można otrzymać maksymalnie 8 nagród II stopnia, których łączna wartość wynosi 400 zł za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do ósmego) następujący po miesiącu od spełnienia warunków uczestnictwa. W przypadku niespełnienia w danym miesiącu kalendarzowym któregokolwiek z warunków nagroda II stopnia nie zostanie przyznana za dany miesiąc i tym samym stracisz możliwość jej uzyskania. Nagroda II stopnia zostanie przekazana na konto jakże osobiste do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełniono warunki.

OPŁATY :

***Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo przy otwarciu rachunku 0 zł

*** Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie od każdego rachunku 0 zł

*** Powiadamianie SMS

– jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) 0,50

– do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS 0 zł

***Prowizja za Korzyść miesięcznie od każdej aktywnej Korzyści 3,50 zł

***Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i walutach obcych na rachunki własne:

– w Oddziale – dyspozycja ustna od każdego przelewu 0 zł

– w Placówce Partnerskiej dyspozycja ustna od każdego przelewu 0 zł

– za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł

– za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdego przelewu 0 zł

***Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i walutach obcych na rachunki obce:

– w oddziale dyspozycja ustna od każdego przelewu 8 zł 0 zł 8 zł 8 zł

– w placówce partnerskiej dyspozycja ustna od każdego przelewu 8 zł 0 zł – 8 zł

– za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej od każdego przelewu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

– za pośrednictwem bankowości telefonicznej – konsultant od każdego przelewu 5 zł 0 zł 5 zł 5 zł

*** Polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego:

– w oddziale – elixir od każdego przelewu 8 zł 0 zł 8 zł 8 zł

– w placówce partnerskiej – elixir od każdego przelewu 8 zł 0 zł – 8 zł

Dodaj komentarz