Citi Handlowy Kredyt Hipoteczny

RRSO – 9,07 %

PROWIZJA – 0 %

WKŁAD WŁASNY – 10 %

OKRES KREDYTOWANIA – OD 5 LAT DO 30 LAT

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU – 3 000 000 ZŁ

KREDYT MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA:

  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym
  • refinansowanie kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę przeznaczonego na cel mieszkaniowy
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności
  • refinansowanie wkładu własnego wniesionego przez Wnioskodawcę na zakup nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym lub wtórnym
  • remont / wykończenie nieruchomości
  • nabycie nieruchomości w drodze przetargu/licytacji od dewelopera/ spółdzielni mieszkaniowej
  • nabycie nieruchomości w drodze licytacji z nieruchomości prowadzonej na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym zawartych w Kodeksie Postępowania Cywilnego

MOŻLIWOŚCI:

  • Zmiana oprocentowania zmiennego kredytu hipotecznego na oprocentowanie okresowo stałe
  • Wakacje kredytowe
  • Możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

WAŻNE ! Jednym z warunków wypłaty kredytu jest przedłożenie w Banku polisy stanowiącej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz zawarcie z Bankiem w formie pisemnej umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Banku wraz z potwierdzeniem cesji praw z polisy przez ubezpieczyciela oraz dowodem uiszczenia składki za ubezpieczenie.