Smartwatch garmin venu sq z kartą kredytową Citi Simplicity w Citi handlowym

Oferta obowiązuje od 22.05.2023 do 30.09.2023 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Oferta obowiązuje do wyczerpania dostępnej puli 200 nagród. O wyczerpaniu puli nagród bank poinformuje na swojej stronie internetowej.

Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z Oferty wyłączone są:
osoby, które od 01.01.2023 posiadały w banku główną kartę kredytową
osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Aby zdobyć nagrodę – w okresie obowiązywania oferty:

1. złóż wniosek o wydanie karty płatniczej – głównej Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity
2. na podstawie wniosku zawrzyj z bankiem umowę o kartę i ją aktywuj
3. przed zawarciem umowy wyraź zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej firmie dostarczającej nagrodę w celu jej dostarczenia
4. przed zawarciem umowy o kartę dostarcz wymagany przez bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku
5. nie później niż do końca 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy dokonaj kartą lub nośnikiem zbliżeniowym transakcji o łącznej miesięcznej wartości wynoszącej co najmniej 2000 zł, które spełnią następujące kryteria:
• będą to transakcje bezgotówkowe
• nie będą to transakcje szczególne
• nie będą transakcjami zwróconymi

Nagroda:

Każdy , kto spełni wszystkie warunki otrzyma zegarek Garmin Venu Sq, w kolorze Shadow Gray/Slate o wartości 720 zł brutto .

Nagroda zostanie przyznana wyłącznie w przypadku, gdy w dniu jej przyznania karta będzie aktywna.
O spełnieniu warunków przyznania nagrody, zostaniesz powiadomiony przez bank poprzez wiadomości w serwisie Citibank Online nie później niż w terminie do 30 dni od spełnienia warunków. Nagroda zostanie wysłana na podany adres korespondencyjny przez Bank w terminie do 60 dni kalendarzowych od powiadomienia o przyznaniu nagrody. Nie ma możliwości wyboru wersji kolorystycznej nagrody.

Jest objęta 2 letnią gwarancją producenta, realizowaną na podstawie numeru seryjnego umieszczonego na urządzeniu, wraz z datą pierwszego uruchomienia, rejestracji lub pierwszego zlokalizowania przez GPS.

Dodaj komentarz